Tecnofar’ın ahlak kuralları

Tecnofar’daki ahlak, bizi birleştiren en değerli şeydir

Giriş.

İş ahlakı, ana kaynaklardan biri olan şirketin itibarını koruma sorumluluğuna sahip olan tüm Tecnofar S.p.A. üyeleri için, her biri tarafından paylaşılan temel bir değerdir. Bu Ahlak Kurallarına, kurul üyeleri, komisyon üyeleri, yöneticiler, görevliler, çalışanlar, acenteler, temsilciler, stajyerler, dış işbirlikçiler, tedarikçiler ve danışmanlar (“İlgili Taraflar”) dahil olmak üzere Tecnofar S.p.A. adına faaliyet yürüten herkes tarafından riayet edilir ve yasal ve ahlaki konularda sorumluluk almayı yönlendirmeyi, yanlış davranışlar sergilemekten caydırmayı öngörür.

Özellikle, kurul üyeleri, komisyon üyeleri, yöneticiler ve servis sorumluları, her şeyden önce kendi görevlerini yerine getirirken, Ahlak Kurallarının ilham verici ilkelerine, prosedürlere ve kurumsal düzenlemelere riayet ederek, çalışanlar arasında yayılmasını sağlayarak ve gerektiğinde açıklama taleplerini veya güncelleme önerilerini sunmaya teşvik ederek davranışlarıyla tüm insan kaynakları için bir örnek olmalıdır.

İlgili tüm Taraflar, tam tasdik için, Kuralları ve tüm şirket prosedürlerini imzalar. Bu nedenle Tecnofar şirketi, bir şirkette ahlakın ortaklaşa takip edilmesi ve şirketin ekonomik başarısına eşit vurgu yapılması gerektiği inancıyla, yanlış davranışların ortaya çıkmasını da önleyerek iç ve dış faaliyetlerini, bu Ahlak Kuralları ve yürürlükteki mevzuatta belirtilen ilkelere uygun olarak şekillendirir.

MADDE 1: AMAÇLAR VE DAVRANIŞ KURALLARI

Şirketin temel amacı değer yaratmaktır. Kaynakların verimli kullanılmasına ilham veren endüstriyel ve finansal stratejiler ve bunun sonucunda ortaya çıkan çalışma davranışı, bu hedefe ulaşmaya yöneliktir.

Bu amaçla, faaliyet gösterdikleri toplulukların aktif ve sorumlu üyeleri olarak tüm İlgili Taraflar, istisnasız olarak aşağıdaki davranış kurallarına riayet etmelidir:

 1. faaliyetlerini yürüttükleri ülkelerde yürürlükte olan tüm yasalara riayet etmek ve yaygın olarak kabul gören tüm ticari ahlak ilkelerine uymak;
 2. kişisel veya mesleki ilişkiler bağlamında gerçek veya potansiyel çıkar çatışmalarının yönetiminde doğruluk içeren dürüst davranışlarda bulunmak;
 3. yönetimin ve Yönetim Kurulunun kararlarının yanı sıra dış dünyanın Tecnofar’a ait değerlendirmesini de etkileyebilecek eksiksiz ve doğru bilgiler vermek;
 4. hükümet yetkililerine gönderilen veya kayıt altına alınan ya da kamuya açık iletişimde kullanılan rapor ve belgelerde şeffaf olmak;
 5. herhangi bir ihlalden şüphelenilmesi durumunda derhal iç kontrol sistemini etkinleştirerek Kurallara riayet etmek;
 6. topluma, kamu otoritelerine, müşterilere, çalışanlara, yatırımcılara ve rakiplere yönelik yasa dışı veya yanlış davranışlara müdahil olmayı reddetmek;
 7. özellikle performansın üstünlüğü, deneyime dayalı ürün ve hizmetlerin kalitesi, rekabet edebilirliği, müşteriye gösterilen özen ve yenilik ile ekonomik hedefleri takip etmek.
 8. piyasadaki tüm operatörlerin, müşterilerin ve güvenilir üçüncü tarafların çıkarları için olduğu gibi kendi çıkarları için işlevsel olan adil bir rekabete girmek;
 9. tüm çalışanların değerini korumak ve artırmak;
 10. gelecek nesillerin haklarını göz önünde bulundurarak sürdürülebilir bir gelişme sağlamak amacıyla çevreye saygı duymak ve doğal kaynakları sorumlu bir şekilde kullanmak.

Tecnofar Şirketi, İlgili Taraflarca yukarıda belirtilen yasallık, şeffaflık, doğruluk ve bağlılık ilkelerinin ihlal edilmesini önlemeye yönelik tüm kurumsal araçları benimseyecek ve herhangi bir ihlal için öngörülen yaptırımların uygulanmasını sağlayarak uygunluklarını ve somut uygulamalarını denetleyecektir.

MADDE 2: HİSSEDARLAR

Tecnofar, tüm hissedarlara eşit muamele etmeyi ve ayrıcalıklı muamele edilmesini önlemeyi taahhüt eder.

MADDE 3: MÜŞTERİLER

Tecnofar şirketi tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin üstünlüğü, müşterinin ihtiyaçlarına adil, nazik bir şekilde ve işbirliği ruhu ile anında, nitelikli ve uygun bir yanıt sağlamaya çalışarak müşterilerin dikkatine ve taleplerin yerine getirilmesindeki çabukluğa dayanmaktadır.

MADDE 4: TOPLULUK

 1. Tecnofar şirketi, verimli hizmetler ve teknolojik olarak gelişmiş ürünler sunarak faaliyet gösterdiği toplulukların ekonomik refahına ve büyümesine katkıda bulunur. Üyeleri, faaliyet gösterdikleri her yerin vatandaşlarını düşünür ve dolayısıyla, topluma destek verme ve doğru ve katılımcı bir şekilde davranma sorumluluğunu hissederler. Tam ve etkin işbirliği ve şeffaflığa dayalı olarak yerel, ulusal ve uluslarüstü yetkililerle iyi ilişkilerde bulunarak yürürlükteki tüm yasalara ve kurallara saygı gösterir.
 2. Tecnofar şirketi, bu hedeflere ve güvenilir üçüncü taraflara verilen sorumluluklara uygun olarak, araştırma ve yeniliği büyüme ve başarı için öncelikli koşullar olarak görür; kişinin terfi edilmesine ve yaşam koşullarının iyileştirilmesine yönelik sosyal, kültürel ve farkındalık yaratma faaliyetlerini memnuniyetle karşılar ve gerektiğinde, destekler.
 3. Yasaların izin verdiği durumlar dışında, hükümet temsilcilerine (Devletin sahibi olduğu ve Devlet kontrolünde olan kuruluş veya şirket çalışanları dahil), siyasi partilere veya sendika kuruluşlarına, temsilcilerine ya da adaylarına bağışta bulunmaz ve ayrıcalıklı muamele etmez veya başka imtiyazlar vermez.

MADDE 5: İNSAN KAYNAKLARI

 1. Tecnofar şirketi, insan kaynakları rolünün merkeziyetini tanır. Karşılıklı sadakat ve güven bağlamında çalışanların profesyonel katkısı, işletmenin tüm faaliyetlerinin başarıyla üstesinden gelmek için zorunlu ve temel olan unsurdur.
 2. Tecnofar şirketi başarının, etkili bir kazanan “takım çalışması” yapabilen, kendini adamış, motive olmuş bir takım yaratma yeteneğine bağlı olduğuna inanmaktadır.
 3. Tecnofar şirketi, iş yerinin güvenliğini ve sağlığını korur ve şirket faaliyetlerini gerçekleştirmek için çalışanların haklarına saygı gösterilmesini esas kabul eder. Tecnofar’ın iş ilişkileri ve politikaları, her türlü cinsiyetçi, ırkçı, dini, politik ve sosyal ayrımcılığı kararlılıkla reddederek eşit fırsatlar sağlar ve her bireyin mesleki olarak büyümesini destekler.

MADDE 6: ORTAM

 1. Tecnofar şirketi, sürdürülebilir küresel büyümeye, şimdiki ve gelecekteki tüm güvenilir üçüncü tarafların ortak çıkarına inanır. Bu nedenle, yatırımlar ve iş kararları çevre ve halk sağlığına saygı konusunda bilgilendirilir.
 2. Tecnofar şirketi, faaliyetinin çevresel etkilerini azaltmak amacıyla, eko-uyumlu teknolojileri ve üretim yöntemlerini de benimserken (hem operasyon bazında ve ekonomik açıdan uygunsa), seçimlerini yaparken çevresel sorunları da göz önünde bulundurur.

MADDE 7: YOLSUZLUKLA MÜCADELE

 1. Kamu görevlilerine rüşvet verilmesi yasaktır.
 2. İlgili Tarafların hiçbiri, doğrudan veya dolaylı olarak, ticari bir ilişki elde etmek veya sürdürmek veya yasa dışı ticari avantajlar elde etmek amacıyla kamu görevlilerine değerli hiçbir şey verme yetkisine sahip değildir. “Kamu Görevlisi” terimi, en geniş anlamıyla kullanılır ve Devletin sahibi olduğu veya Devlet kontrolünde olan kurum çalışanlarını, uluslararası kamu kuruluşlarını, siyasi partileri ve kamu görevlerine aday olan kişileri kapsar. Tecnofar üyeleri, kuruluşlarla veya kamu kurumlarına bağlı kişilerle yapılan müzakerelerde, bu Kurallarda belirtilen çalışma şeklini düzenleyen ilkelere uymalıdır.
 3. Ticari düzeyde rüşvet vermek yasaktır.
 4. İlgili Tarafların hiçbiri, doğrudan veya dolaylı olarak, ticari anlaşmalar, gizli bilgiler veya yasa dışı avantajlar elde etmek veya sürdürmek amacıyla hiç kimseye/kimseden değerli hiçbir şey veremez veya kabul edemez.
 5. Tecnofar’ın Yolsuzlukla Mücadele düzenlemesi, kamu görevlilerinden veya tedarikçilerden, müşterilerden, rakiplerden, danışmanlardan, acentelerden, ortak girişim ortaklarından veya diğer taraflardan hediye, promosyon, davet, ücretsiz seyahat kabul etmeye veya söz konusu kişilere bunları teklif etmeye izin vermez.

MADDE 8: BİLGİLER-MUHASEBE DEFTERLERİ VE KAYITLAR

 1. Tecnofar, yatırımcılara ve genel olarak topluma yönelik faaliyetinde doğru bilgilerin önemli olduğunun farkındadır. Sonuç olarak, bir işin yürütülmesinde ima edilen gizlilik gereklilikleriyle uyumlu sınırlar dahilinde, Güvenilir Üçüncü Taraflarla olan ilişkilerde şeffaflığı sürdürür. Özellikle, dürüstlük, açıklık ve bilgilere erişim eşitliği ilkelerine uygun olarak yatırımcılarla iletişim kurar.
 2. Tecnofar şirketi, tüm işlemleri doğru ve eksiksiz bir şekilde temsil etmek ve dokümantasyonu öngörülen zamanda ve şekilde saklamak için defterleri, kayıtları ve hesapları makul bir ayrıntı düzeyinde tutar. Tecnofar ve İlgili Taraflar, hiçbir durumda, kayıtlarını hiçbir zaman eksik, yanlış veya yanıltıcı şekilde tutmamalıdır. Eksiksiz, doğru, tam ve zamanında yapılan bu bilgi kayıt politikası, katılım, gider raporları ve şirket tarafından talep edilen tüm benzer belgelerin kaydedilmesi için de geçerlidir.
 3. Hiç kimse, hiçbir şekilde yasaklanan davranışlara dönüşebilecek herhangi bir işlem yapmamalıdır.

MADDE 9: İHRACATLAR ÜZERİNDEKİ KONTROLLER VE EKONOMİK YAPTIRIMLAR

 1. İhracatın kontrolüne ilişkin yürürlükteki tüm ihracat yasalarına riayet etmek Tecnofar şirketinin politikasıdır. Hiçbir durumda, ihracatın kontrolüne ilişkin yürürlükteki yasaların izin vermediği ekipmanların, ürünlerin, teknik verilerin veya hizmetlerin transferini, ihracatını, yeniden ihracatını, satışını veya devrini gerçekleştirme yetkisi mevcut olamaz.
 2. Tecnofar şirketi, BM, AB ve Tecnofar’ın faaliyet gösterdiği diğer yargı yetkileri tarafından uygulanan ekonomik yaptırımlar dahil olmak üzere belirli kuruluşlara veya Devletlere karşı tüm ekonomik yaptırımlara riayet etmeyi taahhüt eder.

MADDE 10: YAPTIRIM KURALLARINA RİAYET ETME

 1. İlgili tüm Taraflar, Tecnofar S.p.A. tarafından tam olarak uygulanması için bu Kurallara, mevzuata, düzenlemeye ve zaman zaman benimsenen prosedürlere kesinlikle riayet etmeyi taahhüt eder.
 2. Tecnofar şirketi, etik ve yasalara uygun bir davranışa olan bağlılığının bir parçası olarak, zamanında araştırılabilmeleri ve ele alınabilmeleri için, İlgili Tarafların yasanın, Kuralların veya ahlaki standartların herhangi bir ihlalini bildirmelerini ister. Bu yükümlülük, yukarıda belirtilenlerin ihlal edildiğinden emin olunmadan da makul bir şüphenin mevcut olduğu durumlar için de geçerlidir.
 3. Tecnofar şirketi, tüm raporlar hakkında araştırma yapacak ve iyi niyetle verilen raporların ardından ayrım gözeten davranışları ve/veya misillemeleri hoş görmeyecektir.
 4. Bu bilgilendirme yükümlülüğüne riayet edilmemesi, dolayısıyla Kuralların ihlali anlamına gelir.
 5. Kuralların, yürürlükteki herhangi bir yasa veya kural prosedürlerinin ihlali, iş ilişkisinin olası sona ermesi ve/veya ticari ilişkiye ara verilmesi dahil olmak üzere disiplin yaptırımlarına neden olacaktır.

To contact the Ethics Control Committee of Tecnofar S.p.A. write to cec@tecnofar.it